Overige reacties

De reacties op onze oproep aan parochies en geloofsgemeenschappen in heel Nederland, blijven binnenstromen (inmiddels meer dan 650).

Uit de meest recente reacties is op te maken dat de volgende fase in het fusieprocces is ingegaan. We krijgen steeds meer reacties over bij decreet opgelegde kerksluitingen (en daarmee: opheffing van de betreffende lokale geloofsgemeenschap!):
Onlangs is het beleidsplan van de Benedictusparochie (Betuwe) gepresenteerd. Er wordt een poging gedaan dit met cijfers te onderbouwen, maar met een totaal van meer dan 1000 vrijwilligers verspreid over 8 locaties zie ik geen reden om 7 kerken/locaties te sluiten. Voor alternatieve plannen lijkt geen ruimte……”

"In onze parochie (Benedictusparochie) worden tussen nu en 2016 acht kerken gesloten waardoor alleen liturgie in Elst blijft. Aan de belangen van de katholieken in deze kerkdorpen wordt voorbijgegaan."

“In onze regio worden er van de 9 kerken, 6 kerken gesloten. Vanuit materialistisch oogpunt (lees doorlopend begrotingstekort) wellicht een terechte keuze. Echter als men de financiën correct interpreteert, zijn de beslissingen niet uit te leggen! De duurste kerken blijven open. Echter laat niet onverlet dat de beslissingen genomen zijn….”

“Onze pastorale eenheid wordt per 1 januari 2015 opgeheven en daarmee ook onze vier vitale en eeuwenoude parochies. Vitaal in financieel maar bovenal ook in participatie van parochianen en vrijwilligers. Ondanks dat we voldoende middelen hebben die o.a. door onze voorouders aan onze vier (monumentale kerkgebouwen) zijn nagelaten, worden we opgeheven. Bisdom wil gewoon onze parochies kwijt…..
Even rustig terugtrekken in een oude kerk waar eeuwen en eeuwen gewone mensen zich tot God wendde om troost, hulp of gewoon uit dankbaarheid. De katholieke kerk zoals deze door het bisdom wordt geëtaleerd, biedt alleen nog maar ruimte voor kille regels. Het wordt een eenzame kerk. En wij, bestuurders, vrijwilligers en gewone parochianen voelen ons 'murw geslagen' door de kille 'leiders' van het bisdom.”

“Omdat kerk en pastorie na verkoop beschikbaar blijven, rekenden wij erop, de vieringen in de kerk voort te kunnen zetten. Groot is de teleurstelling en het onbegrip, als dit “volgens kerkelijke regels niet mag”.  En nog erger, de afbouw van het aantal liturgische vieringen op een andere, geschikte plek, moet meteen beginnen en binnen 2 jaar het aantal vieringen tot nul gereduceerd zijn.”

Ook beginnen er fusieparochies samengevoegd te worden tot megaparochies:
In de NW-Veluwe: “Na de voor iedereen onverwachte overplaatsing van pastoor Nijland heeft de bisschop ons laten weten dat deze vacature alleen ingevuld kan worden via een pastorale samenwerking van de H. Norbertusparochie (8 geloofsgemeenschappen) met de parochie Thomas a Kempis (eveneens 8 , dus in totaal 16 geloofsgemeenschappen) onder pastoor Hans Boogers.”

Onlangs is de fusie aangekondigd tussen de Benedictusparochie (8 locaties) met parochie De Levensbron (7 locaties) in de Over-Betuwe. Eerder werd al bekend dat 6 van de 8 kerken van de Benedictusparochie gesloten zullen worden.

Hierna een kleine selectie van overige reacties.

"Het manifest is mij uit het hart gegrepen! De ergernis over de ontwikkelingen in onze eigen -gefuseerde- parochie groeit met elke nieuwe beleidsregel. Veel succes!!" I.v.R. te L.

"Over mij en over mijn medeparochianen is geleidelijk aan een gevoel van machteloosheid gekomen. Onze bloeiende parochie verliest z'n THUIS door de opgelegde fusies. Is er nog een weg terug?" M.J.Th. F-S, H.Landstichting

Henk Roes, lid locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo (Gld) van de H.H. 12 Apostelenparochie Zutphen "De gehele locatieraad/pastoraatsgroep ondersteunt uw zorg voor de levende geloofsgemeenschappen. Wij ervaren dat over de meeste simpele dingen, zoals het voorlezen van het intentieboek niet meer mag. De Gebeden van de gelovigen mogen niet meer worden gehoord. Juist daar ligt de kracht van een levende gemeenschap. Overleg leidt tot niets. Zij bepalen de richting en daarmee moet je het maar doen.""Dank voor de inspirerende brief met daarin (helaas) de volledige realiteit van de neergang van onze geloofsgemeenschappen. “De religieuze mondigheid van het Volk Gods”, is zoals beschreven, af en toe ver te zoeken in de praktijk van alle dag. Mag ik als ouderenpastor in ruste, enkele voorbeelden uit de praktijk hier neerschrijven?
* Het voortdurend opleggen van regels waar we ondertussen vervreemd van zijn geraakt. Met het excuus: “ Het bisdom wil het nu eenmaal”. Geen enkel pragmatisme is mogelijk!
*Het eindeloos investeren en financieren vanuit het bisdom, om jongeren bij de kerk te betrekken. Naar mijn mening zinloos, zolang zij daarin niet hun eigen vormen en wijze van geloven mogen waarmaken.
* Vooral ouderen zien het karakter van hun leefwereld i.v.m. het geloof steeds meer verdwijnen. Zij zijn het immers, die in de jaren zestig die religieuze mondigheid bewust hebben meegemaakt en omarmd.
Uitspraken die ik hoor in het pastorale kontakt: “Stop mij straks maar zó onder de grond. Ik heb niets meer met die kerk”. en “ Die priester hoef ik straks niet bij de uitvaart, hoor! Die ken ik niet eens!”.
Ik deel jullie bezorgdheid en wens het PROFESSORENMANIFEST een belangrijke en, wie weet, historische  ommekeer toe! " C.H. Sturkenboom-de Git, Houten.

"Wij zijn erg blij met de acties die worden ondernomen om de plaatselijke geloofsgemeenschappen in tact te houden. Parochies die zijn opgericht sinds 1853 worden rigoureus van de kaart geveegd. Parochies, waar onze voorouders alles voor over hebben gehad om deze van de grond te krijgen, worden in een klap weggevaagd. Reden “financieringstekorten en een tekort aan priesters”. Iedereen zal begrijpen dat er iets moet gebeuren maar om binnen enkele jaren bv. ± 16 kerken in onze regio te sluiten is misdadig naar de gemeenschap en naar de individuele gelovige. Gelovigen voelen zich niet meer gesteund door de kerkelijke overheden en voelen zich in de steek gelaten. …..

Het tekort aan priesters kan ook op een andere manier worden opgevangen. Jarenlang hebben we in Afrika gewerkt als vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van, eerst een Ierse en later van een lokale bisschop van een groot diocese. Hier waren ook veel te weinig priesters. In veel gevallen werd er een parochie maar eens in de maand bezocht door een priester, maar ondanks dat waren er levende geloofsgemeenschappen gerund door vrijwilligers en hier en daar een catechist. In de tijd dat we er gewoond hebben zijn in het diocese zeker 50 nieuwe kerken gebouwd en geconsacreerd. Small Christian Communities waren en zijn het hart van deze en reeds bestaande parochies. ….
Wat is een dorp of stadswijk zonder kerkgemeenschap c/q kerkgebouw? Hoe kan men verwachten dat gelovigen naar een kerkgebouw gaan om Eucharistie te vieren als er geen enkele binding is met zo’n “Eucharistisch centrum”….. " A.J. te O.

C.v.P. te H. rk-pastor. "Ik kan niet meer loyaal achter alle veranderingen staan. Daarbij voel ik me als pastoraal werker ook afgeserveerd!. Ik deel uw bezorgdheid meer dan. Ik zie in de parochies onduidelijkheid, verdeeldheid en onverschilligheid groeien en parochianen (en ook ikzelf) die afhaken i.v.m. huidige ontwikkelingen in de r.k. kerk."

"Als emerituspastor, missionaris van het H, Hart, kom ik bij vele kleine gelovige gemeenschappen: verpleeghuizen, verzorgingshuizen, bij de charismatische beweging, mariale beweging en onze eigen kloostergemeenschap. De bisschoppen zouden van ons iets hebben kunnen leren. Niet één kerk met een priester te monopoliseren, maar de priester deelgenoot maken van de vele grote en kleinere gemeenschappen, zoals een groot deel van mijn medebroeders rond gegaan zijn bij gemeenschappen die zorg droegen voor elkaar." Ben Bergen msc, oud hoofdverantwoordelijke voor drie parochies in Arnhem binnen een team met pastorale werkers.

"Uw manifest heeft mij zeer ontroerd. De tranen springen mij in de ogen van blijdschap dat nu eindelijk een aantal bekwame mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de rug recht houden tegen over een bisschoppelijk beleid dat gebaseerd is op macht en dwang en uiteindelijk leidt tot het uit een vallen  van deze  parochiegemeenschappen. Eindelijk gebeurt er iets wat reeds lang geleden had moeten  gebeuren:  De ondersteuning van individuen, groepen en gemeenschappen en met name van die parochies die de vrouwen hun volledig gelijke rechten willen doen behouden; die leken op gelijke wijze als de huidige priesters het woord geven; die  een plaatselijke ecclesia willen realiseren die zichzelf bestuurt met als grondrechten uit de tijd van Paulus, de isogeria, de isosephia, de isotimia en de isocratia; met gelijke rechten om te besturen een om samen te beslissen wat allen aangaat……" B.van der H. te Rijssen

 

"Dit manifest komt voor mij als een geschenk uit de hemel! Het is allemaal zo verschrikkelijk waar wat hier vermeld wordt en de werkelijkheid is vaak nog erger. Als oud-bestuurder van de parochie van de Heilig Landstichting (nu behorend tot Nijmegen-Zuid) kan ik alles totaal onderstrepen. Van het kommentaar van de heer Bots die vooralsnog het manifest niet ondertekent, begrijp ik weinig. Waarschijnlijk heeft hij de historie van het hele fusieproces niet meegemaakt. Dit fusieproces is niet zuiver en wordt via nieuw benoemde priesters en de door deze binnengehaalde bisschoppelijke fusiebegeleiders gewoonweg afgedwongen omdat er slechts één weg bestaat : die door -in ons geval Den Bosch- uitgestippeld is. Wie het er niet mee eens is, wordt zoals mij overgekomen is, staande de bestuursvergadering, uit het bestuur gestoten. De achterblijvers zien omwille van het "kerkelijk gezag" dan af van verdere protesten. 
De bisschop wil alleen hem welgevallige bestuursleden."
Ga voor de volledige brief van Joop van Rossum naar de Home-pagina 

"Op 01-01-2010 gefuseerd, nu na drie jaar komt de ellende, de opgelegde zaken van bovenaf, e.d. We hebben als plaatselijke kerkgemeenschap spijt dat we meegeholpen hebben aan de fusie."
Hubert J.C.M.Turnhout, R.K. Kerkgemeenschap H. Hart van Jezus De Zilk,  voorzitter van de plaatselijke Locale Commissie (na te zijn gefuseerd met Hillegom en Lisse )

"Wij hebben als parochie aangegeven niet te willen fuseren omdat wij ook de ondergang van onze lokale vitale parochiegemeenschap in het verschiet zien. Wij hebben het onderbouwd met vrijwel dezelfde motieven die u ook aangeeft." P.T.M. Valkering AA, penningmeester RK Parochie H. Cornelius te Limmen (NH)

G.C. B. Mientjes, Was tot 19 maart j.l. voorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap H. Mauritius in Silvolde, onderdeel van de Verrijzenisparochie te Ulft. "Mijn achtergrond is recentelijk afgestudeerde theoloog. Reden tot aftreden van de locatieraad is het feit dat wij als zeer vitale geloofsgemeenschap zonder overleg geconfronteerd zijn met sluiting van een pas gerestaureerde kerk ( € 750.000) in 2017."

B.J.A.M. van der Wee "Als gevolg van de uitholling die in Leerdam gaande is ben ik met meerdere vrijwilligersactiviteiten in de parochie gestopt (net als een 40-tal anderen) In Leerdam kunnen we niet meer op zondag naar de kerk, omdat onze pastoor fysiek niet in staat is om 2 vieringen op 1 dag te doen (54 jaar) Ook 3 gesprekken met Mgr. van den Hende zijn op niets uitgelopen. Hij dekt het orthodoxe pastorale team (federatie Gorinchem en Leerdam) en zet de parochie in de kou!"

A.H. Keizer, Gepensioneerd verpleegkundige. Lid van de O.L.V Kerk in Bilthoven. "Ik sta vierkant achter de zienswijze van de professoren. De visie van de bisschoppen leidt alleen maar tot afbraak van de vitale geloofsgemeenschappen. En tot restauratie van de toestand van voor het tweede Vaticaanse concilie Weer terug naar een feodale kerkorganisatie. De dood in de pot voor een levende kerk."

"Bisdom en kerkleiding propageren sinds jaar en dag dat het belang en de vitaliteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Maar hun beleid ondersteunt dit niet. Parochianen protesteren maar krijgen geen gehoor. De broodnodige dialoog onder pastores ontbreekt. Dank voor jullie initiatief." Ruud Pragt, emeritus pastoraal werker, Twello

Henk van Breukelen, theoligiae doctorandus ex  nijmegen  1964, oud studentenpastor Leidse Universiteit. "Ik ondersteun van harte  uw manifest . Mijn naam  mag daaronder staan. U veel succes wensend."

Bart Verreijt, oud-hoofd KRO en RKK godsdienst en cultuur televisie en internet oud-omroeppastor "Ik ondersteun van harte uw oproep. Het is meer dan triest te moeten vaststellen dat de leiding van de katholieke kerk in ons land druk bezig is alle vitaliteit, creativiteit en eigen verantwoordelijkheid in de kiem te smoren. Gehoorzaamheid en volgzaamheid zijn allang geen katholieke deugden meer. Daarom heb ik uw manifest ook geplaatst op een aantal websites die ik beheer, o.a. www.xaveriusamersfoort.nl en www.deroerom.nl"

H.t.D. te D. "De misvieringen zijn altijd op zondag op een bepaalde vaste plaats. De parochianen van de (oude) parochies gaan er praktisch niet heen dus nog meer leegloop.

M.B te Z. "Heel goede actie! WE houden de moed erin. Maar...Vrijwilligers worden gedesillusioneerd door de acties van de bisschop. 'Het heeft toch geen zin' en 'straks gaat onze kerk toch dicht' horen we steeds vaker. We moeten praten als brugman om ze actief te behouden. Overgaan naar een buur of fusie parochie houdt ook in dat veel vrijwilligers stoppen. Dit heeft grote gevolgen voor de alleenstaande ouderen."

dr. Frans Thissen te Haarlem. "Als actief katholiek zie ik met groot verdriet hoe de katholieke kerk, die voor mij allereerst de lokale gemeenschap van gelovigen is, geheel wordt uitgepeld en volledig tot instrument van een machtsinstituut wordt gemaakt. Daarbij wordt dat wat mensen bindt volstrekt ondergeschikt gemaakt aan een clericaal model."

H. Brummer te Oosterwijk "Kleine lokale parochiegemeenschappen, waarbij herkenbaarheid, verbondenheid, gemeenschapszin en betrokkenheid belangrijke ingrediënten zijn, gaan boven een "grote" parochie"gemeenschap", waarbij efficiency, controle, praktisch van bovenaf uit te voeren beleid belangrijke elementen zijn voor het functioneren ervan."

Marja Kok te Terneuzen "Moge a.u.b. de kille koude wind verdwijnen uit ONZE kerk en de menselijkheid en de liefde de boventoon gaan voeren. Die is steeds verder weggehaald door de huidige bisschoppen met hun onmenselijke regeltjes. Zo heeft Jezus het niet bedoeld!!!!!!! Die zei hebt elkander lief, in plaats van stoot de mensen maar af."

H.H.J. van Doorn, emeritus diaken, Harmelen "Het verhaal van de Levende en het in praktijk brengen ervan vraagt om betrokkenheid op elkaar en liefdevol samengaan. Hiervoor is de lokale geloofsgemeenschap de enige basis. Daar voedt de Heer zijn volk in sacrament en Woord."

R.H. Jansen te De Zilk "3 jaar geleden gefuseerd met 3 andere parochies. Met behoud van identiteit en adviesrecht. Nu, heden wordt het adviesrecht ontnomen en worden alle beslissingen door het centrale parochiebestuur genomen, zonder de locale geloofsgemeenschap erbij te betrekken. Gevolg; vervreemding"

Clara van Overbeeken, pastoraal werkster Boortmeerbeek, België "Dit is zo herkenbaar! Ook bij ons zijn er plannen om verscheidene parochies op te nemen in een zone, met de bedoeling er een nieuwe parochie van te maken en op termijn slechts 1 kerk per gemeente open te houden. De groepering van parochies gebeurt zonder inspraak van de plaatselijke gemeenschappen in het bisdom ( voor ons: Mechelen/Brussel)"

drs. Marlied de Meij gepensionerd geestelijk verzorgster, Maarssen "Ik hoop van harte dat velen dit manuscript willen en zullen onderschrijven, om de angstcultuur die er heerst in onze kerk een halt toe te roepen."

Jenny Verwijs o.pream te Hierden "Eens met uw manifest, de grote bezorgdheid, de kilte en de regelgeving die geen ruimte laat; licenties in de liturgie die de regels stellen boven bezieling, boven wat mensen zoeken aan gemeenschap, warme saamhorigheid, verbondenheid. De vreugde voert ons naar dit huis...zingen we met S de vries, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan. Stelt onze nieuwe paus niet de barmhartigheid bóven structuren?"

 

Verdere reacties (in pdf formaat)