Reacties en commentaren

Hieronder vindt u een aantal reacties van hoogleraren naar aanleiding van onze oproep tot steunbetuiging aan ons initiatief en de opgestelde notitie. Inmiddels hebben meer dan 45 hoogleraren hun steun betuigd.
Klik hier voor een overzicht van alle ontvangen steunbetuigers
.

 • Prof.dr. G.M. (Gerard) Lukken, emeritus hoogleraar Theologische Faculteit, Universiteit van Tilburg liturgie en sacramententheologie. Enkele citaten uit zijn reactie:
   “Graag ondersteun ik het professorenmanifest. Het is belangrijk dat een volwaardige dialoog in deze op gang komt.”
  “De zorg bij fusies voor het centrale gebeuren van de eucharistie hoeft geenszins ten koste te gaan van het afbreken van de vitale lokale parochiegemeenschappen; integendeel, zij verdienen alle aandacht en bescherming. En zij zijn ook vaak voorposten in de oecumene waarmee men behoedzaam moet omgaan. Omdat fusies ook nog al eens van bovenaf worden opgelegd om de regels streng toe te passen doen zich op meerdere plaatsen conflicten voor tussen jongere pastores die in feite voorstander zijn van een hervorming van de hervorming en andere meer open pastores en geloofsgemeenschappen.”
  “Vijftig jaar na de Constitutie over de Liturgie overheerst in het beleid de neotraditionalistische richting en dit gaat gepaard met exclusief juridische opvattingen over de liturgie en een strenge rigoureus van bovenaf regelende kerk. Soms wordt daarbij uitdrukkelijk gezegd dat gekozen wordt voor een ‘rest-kerk’. Maar zo’n restkerk is in feite een starre en onherbergzame kerk die velen dolend maakt. Wat noodzakelijk blijft is een open dialoog over Vaticanum II. In die dialoog wil ik – en met mij de meeste collega’s uit de liturgiewetenschap - hoe dan ook een open kerk verdedigen. Dat lijkt mij de wezenlijke inspiratie van Vaticanum II. Soms wordt opgemerkt dat deze interpretatie van Vaticanum II te optimistisch is en samenhangt met de tijdgeest van de zestiger jaren. Maar dan vergeet men dat een wezenlijk element van het tweede Vaticaans Concilie de keuze is voor een kerk die perspectief en hoop biedt aan een wereld die volop in verandering is. ‘Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen, die, hoe ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen van Christus: er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in hun hart.’ (Gaudium et spes, 1).”

  Klik voor de totale tekst van zijn reactie op <reactie Gerard Lukken>

 • “Ja, ik steun het professorenmanifest. Geweldig initiatief!”,
  Prof.dr. J.A.M. Winnubst, Emeritus medische psychologie Universiteit Utrecht te Zeist
   
 • “Ik ondersteun het initiatief van harte; teken wel aan dat de benoeming van de nieuwe paus een teken van hoop is”,
  Ewoud Hondius, hoogleraar Europees privaatrecht UU, Utrecht
   
 • “Graag betuig ik mijn instemming met de ontvangen tekst over de uitholling van de geloofsgemeenschappen. Dank voor jullie inzet”,
  Jan Osse, em. hoogleraar WUR algemene dierkunde
   
 • “Ook ik sluit mij gaarne aan, zowel bij het initiatief als bij de tekst. Wat de tekst betreft nogmaals: een prachtige tekst, goed geschreven en sterk van inhoud”,
  Jan Veldhuis, oud-voorzitter College van Bestuur UU, oud-vz. Radboud Stichting
  (nu Thomas More Sticht.), Voorschoten

   
 • “Ik kan me geheel vinden in de tekst en ondersteun deze van harte. Graag onderteken ik de lijst van steunbetuigers”,
  Sjef van Baal, voorzitter heelkundige specialisten Twente,  Almelo
   
 • Beste Collega's,
  Helaas kan ik mijn steun niet betuigen aan het hier genomen initiatief een halt toe te roepen aan het fusieproces binnen kerkelijk Nederland.
  Gaarne licht ik dit enigszins toe, omdat mijn ervaringen echt anders zijn dan hetgeen in de bijgevoegde notitie op enkele plaatsen naar voren wordt gebracht.
  Met vriendelijke groeten,
  Hans Bots,
  emeritus-hoogleraar geschiedenis intellectuele Betrekkingen tussen West-Europese landen in de Nieuwe Tijd/ decaan Letterenfaculteit, Radboud universiteit Nijmegen

  Lees de volledige brief en onze reactie hierop
 • "Hoewel ik een merkwaardige vermenging van organisatieleer en katholieke geloofsbeleving vaststel in het manifest, onderschrijf ik het belang van lokale geloofsgemeenschappen en wijs de managersmentaliteit en vasthouden aan een uniforme orthodoxie van ons huidige episkopaat af."
  Prof. dr. N. Schreurs, em. hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Heumen
 • "Sinds 1973 lid van de katholieke werkgemeenschap Zevenhuizen-Moerkappele. Een levende gemeenschap, die ontstaan is door initiatief van onder. In de huidige kerkvisie heeft deze gemeenschap geen bestaansrecht! Organisatie en kerkhiërarchie gaan boven geloof. De omgekeerde wereld!"
  Prof. dr. Bert van der Knaap, hoogleraar sociale en economische geografie Erasmus Universiteit Rotterdam, Waddinxveen