Waarom deze website?

Deze website en het bijbehorende manifest is bestemd voor alle katholieke gelovigen van Nederland. Maar in eerste instantie richten wij ons op hoogleraren en intellectuelen met de bedoeling hun steun voor het manifest te mobiliseren.

Wie zijn wij?

Wij zijn RK-hoogleraren, intellectuelen en leidinggevenden, die zeer bezorgd zijn over de gang van zaken in de Nederlandse kerkprovincie als gevolg van het beleid van de bisschoppen.

Wat is er gaande?

Het gaat niet goed met de katholieke kerk in de westerse wereld en dat geldt zeker ook voor ons land. Het aantal praktiserende gelovigen neemt gestadig af, het aantal priesters is gedaald tot een niveau dat volstrekt ontoereikend is om aan de pastorale en liturgische behoefte te voldoen en de dalende tendens daarvan zet door, het episcopaat voert een beleid dat contraproductief is en dat het voortbestaan van nog bloeiende geloofsgemeenschappen ernstig bedreigt.

Individuele pogingen van leken tot overleg met het episcopaat worden afgeweerd of leiden tot niets. Op vele plaatsen groeit de onvrede met deze situatie en beginnen samenwerkingsverbanden van gelijkgezinden te ontstaan. Dat is een verheugend teken van leven en van goed begrepen eigen verantwoordelijkheid: vernieuwing vanuit de basis heeft vaker tot majeure veranderingen geleid.

Ons manifest

Wij zijn van mening dat wij als katholieke hoogleraren en intellectuelen niet als toeschouwers aan de zijlijn kunnen blijven staan, maar actief een bijdrage moeten leveren. Daarom hebben wij enkele essentiële feiten en analyses over de toestand in de Nederlandse kerkprovincie samengevat in een notitie (zie volgende pagina).

Wat verwachten wij van u?

Een door zeer velen van ons gedragen uiting van gedeelde ernstige bezorgdheid zal een belangrijke steun zijn voor bedreigde geloofsgemeenschappen en werkers in het veld en zal door het episcopaat niet stilzwijgend kunnen worden afgedaan. Daarom willen we graag van u vernemen of u dit document kunt onderschrijven en ons inititatief wilt steunen.

De initiatiefnemers
Jan Stoop
Wiel Hoekstra
Mebius Kramer,
Ad van Gennep

Ad de Groot